سه شنبه 1 اسفند 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

ساخت و توسعه راهها

تحويل پروژه راه

تحویل موقت یا قطعی پروژه های ابنیه و راه های استان از طريق دریافت درخواست تحویل، تشکیل کمیسون تحویل، بررسی پروژه و تحویل آن در صورت عدم هرگونه نقص فنی.

   دانلود فايل اطلاعات تكميلی